EN

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri/Grup Şirketleri (“Tezmaksan” ya da “Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) uyarınca, tarafımıza ait olan www.kapasitematik.com internet sitesi üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla size konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Kanun ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

İletişim: www.kapasitematik.com’a sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir.

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz www.kapasitematik.com'un tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Tezmaksan ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz www.kapasitematik.com deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:

Kimlik Verisi

Ad, soyad.

İletişim Verisi

E-posta adresi, telefon numarası.

Özlük Verisi

Çalıştığı şirket, unvanı.

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde Tezmaksan tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 • İletişim işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

www.kapasitematik.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve de Tezmaksan tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.  Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Tezmaksan’ın iş ortakları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın bulunması şartına bağlı olmak kaydıyla saklanabilmesi için yurtdışında yer alan sunuculara aktarılabilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

www.kapasitematik.com sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda www.kapasitematik.com üzerinde yer alan veri gerişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. 

 1. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir.

 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Ø  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Ø  Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ile

 

TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS NO:0842002469500011

Abdi İpekçi Cad. N:129

Bayrampaşa/İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

TEZMAKSAN KEP ADRESİ:

tezmaksanmakina@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılamalıdır.

İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

 

info@kapasitematik.com

 

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

Ayrıca tüm başvuru yöntemlerinde yer alması gereken bilgileriniz şu şekildedir:

(i) Ad, (ii) soyad, (iii) imza, (iv) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası/ yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (v) tebligata esas yerleşim yeri, (vi) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, (vii) telefon, (viii) talep konusu.